Ako (ne)funguje mesto

Ako (ne)funguje mesto

14947878   Copy

Štatút Mesta Bytča presne určuje postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva a primátora. Je to informatívno-právny a organizačný predpis mesta, ktorý presne vymedzuje, akým spôsobom rozhodujú jednotlivé zložky o základných otázkach života v meste. Presne určuje, aké právomoci má poslanec mestského zastupiteľstva, aké má primátor mesta.

Kto je kto?

Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom mesta, štatutárnym orgánom v právnych veciach, riadi všetkých zamestnancov mesta, rozhoduje o ich prijatí, o ich platových podmienkach a všetkých ďalších pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. Primátor mesta rozhoduje vo všetkých veciach ohľadom správy mesta, ktoré nie sú v právomoci mestského zastupiteľstva. V skratke: primátor môže denne aktívne svojimi rozhodnutiami ovplyvniť život občanov mesta. Je zodpovedný za jednanie zamestnancov mesta, či zamestnancov rozpočtových organizácií mesta.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života v meste. Rozhoduje, ako nakladať s majetkom, kontroluje hospodárenie s ním. Schvaľuje rozpočet mesta, kontroluje jeho čerpanie – je priamo zodpovedné za to, v akej finančnej kondícii sa mesto nachádza. Rovnako schvaľuje územný plán mesta, koncepciu jeho rozvoja. V skratke:  mestské zastupiteľstvo nemôže denne aktívne rozhodovať o tom, akým spôsobom jednajú zamestnanci mesta, či zamestnanci jeho rozpočtových organizácií. 

Primátor teda sám bez súhlasu mestského zastupiteľstva nemôže začať napríklad stavať novú školu, predávať pozemky mesta – čiže akokoľvek nakladať s majetkom mesta. Poslanci iba schvaľujú, alebo neschvaľujú návrhy a žiadosti, ktoré im pripravujú zamestnanci mestského úradu, ktorých riadi primátor mesta. Program každého mestského zastupiteľstva sa dá nájsť na webe mesta. Rovnako na ňom nájdete jednotlivé uznesenia, hlasovanie, či dochádzku poslancov. Tak sa dá jednoducho odkontrolovať fakt, či chce primátor mesta naozaj stavať nájomné byty a poslanci hlasujú proti jeho návrhu.

Ako funguje rozhodovanie?

Ako v praxi funguje rozdelenie právomocí primátora a mestského zastupiteľstva ukazuje obrázok: 

AKo funguje mesto

Štatút mesta

Štatút mesta je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta. V ňom nájdete úplne presne rozpísane právomoci jednotlivých zložiek riadenia mesta. Ale aj to, aké povinnosti má mesto k svojim občanom. Nájdete ho na tejto adrese.

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky