Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča sa prijímajú detí v súlade s § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Žiadosti o prijatie do materskej školy sa budú podávať od 3.mája 2021 do 14.mája 2021 bez osobnej prítomností detí zákonní zástupcovia vyplnia a odošlú žiadosti, ktoré môžu nájsť na webových sídlach materských škôl.

Materská škola, Dostojevského 933/5, Bytča

Materská škola, Hurbanova 247/5, Bytča

Materská škola, Hrabové 89, Bytča

Materská škola, Hliník nad Váhom 167, Bytča

Materská škola, Pšurnovice 176, Bytča

Prihlášku je potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť, nezabudnúť na kontaktné údaje rodičov – mobil, email, adresu pre zaslanie rozhodnutia.

Súčasťou prihlášky je:

  • potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne ak ide o dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  • prihlášku je možné poslať mailom i poštou na adresu materskej školy

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania vydá riaditeľ materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2021.

Hits: 107
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky