Budú chodníky bezbariérové?

Budú chodníky bezbariérové?

Budu chodniky v Bytci bezbarierove?V minulom roku vláda SR schválila dotáciu pre mesto Bytča na rekonštrukciu chodníkov. Miestny poslanci, ale i občania by uvítali, keby sa financie použili aj na debarierizáciu chodníkov. Na nedávnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva prebehla ostrá diskusia medzi poslancami a primátorom mesta Bytča Miroslavom Minárčikom. Poslanci sa snažili presadiť uznesenie o použití dotácie, ktorú vláda SR schválila 8.11.2014 prioritne na rekonštrukciu chodníkov vo výške 31 500€, v prospech debarierizácie.

„Spoluobčania odkázaní na invalidní vozík, ale aj starší občania a mamičky s deťmi negatívne vnímajú skutočnosť, že mesto Bytča pri väčšine rekonštrukcií chodníkov v minulosti na nich nemyslelo a dokonca aj v miestach pri priechodoch pre chodcov vytvorilo vysoké obrubníky, ktoré sú pre ľudí na vozíku nevyhovujúce. Dotácia z vlády SR je preto vynikajúca možnosť, ako tieto nedostatky odstrániť. Rovnako by bolo vhodné upraviť aj bezbariérový vstup do kultúrneho domu,” povedal na úvod poslanec MZ Michal Filek.

„Na zasadnutí MR pán primátor tvrdil, že peniaze sú účelovo viazané na vybudovanie chodníka na Komenského ulici, od autobusovej zastávky po hlavný vchod ZŠ Mieru. Spolu s pani prednostkou tvrdili, že ako kapitálové sa nemôžu použiť na rekonštrukciu chodníkov, ale len na vybudovanie nových chodníkov! Realita je však úplne iná,” pokračoval Filek a predložil dôkazy vyžiadané z tlačového odboru Ministerstva Financií.

Z materiálov vyplýva, že dotácia je určená na kapitálové výdavky na akciu „rekonštrukcia chodníkov”. Finančné prostriedky je možné čerpať dva roky po roku, v ktorom boli poskytnuté. Je na rozhodnutí mesta Bytča, ktoré chodníky budú rekonštruované. „Náš zámer rekonštrukcie chodníkov v prospech debarierizácie presne spĺňa účel, na ktorý bola dotácia vlády pre mesto Bytča určená,” skonštatoval poslanec.

Budu chodniky v Bytci bezbarierove?

Nadpolovičná väčšina návrh poslancov z neformálneho klubu poslancov síce schválila, no primátor sa rozhodol pozastaviť niektoré body uznesenia.

„Primátor mesta sa rozhodol v zmysle zákona o obecnom zriadení pozastaviť body III. a IV. uznesenia č. 5/2015 zo dňa 22. 1. 2015, nakoľko mestské zastupiteľstvo poverilo a uložilo pracovníkom Mestského úradu úlohy nad rámec svojich právomocí. Podľa zákona o obecnom zriadení, obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom, nie je však výkonným orgánom zastupiteľstva. Pôsobnosť obecného zastupiteľstva je upravená v zákone o obecnom zriadení, z ktorého však nevyplýva, že by obecné zastupiteľstvo mohlo vykonávať pôsobnosť zamestnávateľa voči zamestnancom mestského úradu. Mestské zastupiteľstvo môže vykonávať len tie úlohy, ktoré mu zveruje zákon. Jedine primátor, prednosta úradu, resp. nadriadený môže zamestnancovi mesta ukladať konkrétne pokyny a úlohy na vykonanie práce. Uznesenie č. 5/2015, bod IV odporuje zákonu o obecnom zriadení. Pôsobnosť obecného zastupiteľstva je upravená v zákone o obecnom zriadení, z ktorého však nevyplýva , že by obecné zastupiteľstvo mohlo vykonávať pôsobnosť zamestnávateľa voči zamestnancom mestského úradu. Mestské zastupiteľstvo môže vykonávať len tie úlohy, ktoré mu zveruje zákon,” znie vyjadrenie pracovníkov Mestského úradu v Bytči.

Pozastavený bol bod III. poverujúci Mestský úrad zadaním vypracovania príslušnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vybraných úsekov chodníkov. Ďalej bod IV. ukladajúci pracovníkom Mestského úradu povinnosť, aby pri každej ďalšej rekonštrukcií a obstarávaní projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov, budov a verejných priestranstiev volili taký technologický postup, ktorý bude garantovať bezbariérovosť postavených, či rekonštruovaných objektov.

„Vo väčšine samospráv v SR takéto uznesenia bežne schvaľujú a primátor nemá problém ich podpísať. Navyše v takomto prípade, keď sme chceli systematicky riešiť mobilitu a zlepšiť životné podmienky handicapovaným spoluobčanom sa mi zdá takýto krok pána primátora trošku nešťastný,” dodal na záver poslanec Filek.

 

 

Autor ČLÁNKU

Branislav Šušolík

Branislav Šušolík

Zakladateľ a administrátor webového portálu www.bytcan.sk. Mám rád naše mesto, jeho históriu, jeho obyvateľov a jeho potenciál. Založením stránok www.bytcan.sk som chcel prispieť k propagácií nášho mesta, poukázať na jeho krásu, ale aj problémy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

logo bytcan.sk - white

© 2007- 2021 BYTCAN.SK – Všetky práva vyhradené

Späť na vrch stránky